KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA W PAKOSŁAWIU

                                                                2015-2020  

 

Nasze przedszkole miejscem przyjaznym dla dziecka, zgodnie z myślą J.Korczaka:

 „Bez radosnego dzieciństwa całe życie jest kalekie”

 

Misja

Każde dziecko w naszym przedszkolu czyje się akceptowane i bezpieczne .

Przedszkole pomaga mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tworzy bezpieczne warunki do zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.

Pełni  funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Prowadzi szeroki zakres działalności diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i wspomagających wszechstronny rozwój dzieci.

 

Dzieci bawią się i uczą w przytulnych, kolorowych salach ,wyposażonych w nowoczesny sprzęt ,pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Do przedszkola przylega duży ogród   umożliwiający zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci. 

Przedszkole otwarte jest na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność. W procesie dydaktycznym główny nacisk kładziemy na samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz twórcze myślenie i działanie dziecka. Rozwijamy zainteresowania poznawcze dziecka, wyzwalamy jego inicjatywę, umiejętność planowania własnej aktywności, wyrażania opinii i intencji.

Diagnozujemy potrzeby dzieci, uzdolnienia i deficyty. Pozwala nam to na dostosowanie powierzonych dzieciom zadań do ich możliwości i zainteresowań. Wtedy każde dziecko czuje się potrzebne i docenione, znajduje swoje miejsce w grupie.  

W realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych nauczyciele opierają się na wykorzystaniu nowoczesnych metod i form pracy aktywizujących twórczy rozwój dzieci  Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę. Organizacja  pracy nauczyciela z wykorzystaniem tych metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka

Do metod wiodących należą:

 • Metoda  E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • Pedagogika zabawy wg Klanza
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
 • Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania
 • Relaksacja
 • Drama
 • Techniki parateatralne,
 • Bajkoterapia
 • Metoda projektów
 • Elementy metodyki zuchowej

Przedszkole promuje edukację regionalną i proekologiczną, realizowane w oparciu o autorskie programy opracowane przez nauczycielki przedszkola. Kładzie duży nacisk na kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez rozszerzone działania edukacyjne rozwijające talenty plastyczne i wokalne.

Realizowany jest program edukacji zdrowotnej dla dzieci 5,6 letnich „Bądźmy zdrowi-wiemy więc działamy” , program adaptacyjny „Już Jestem przedszkolakiem” mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola, Mamo , tato , wolę wodę –  podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości  wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie , Dbam o swoje zdrowie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” - propagowanie zdrowego odżywiania, cykliczne zajęcia kulinarne, program cała Polska czyta dzieciom, innowacja pedagogiczna „Zabawki pluszowe przedszkolakowi pomóc gotowe”, innowacja metodyczna polegająca na wykorzystaniu elementów metodyki zuchowej.

Organizujemy akcje charytatywne: zbieranie nakrętek, karmy dla zwierząt we współpracy z leśnictwem Krasnolipka, prowadzimy działania proekologiczne-segregacja śmieci, zbiórka makulatury, zużytych baterii.

Przedszkole oferuje dzieciom możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych:

 • chórek „Śpiewające skrzaty”
 • gimnastyka korekcyjna
 • język angielski
 • indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • terapia logopedyczna
 • koncerty muzyczne
 • teatrzyki
 • wycieczki
 • warsztaty plastyczne-prowadzone przez artystów malarzy, plastyków 

Wyzwalaniu aktywności i uspołecznianiu dzieci sprzyjają imprezy, które są już tradycją przedszkola:

 pasowanie na przedszkolaka, jasełka, bale karnawałowe, warsztaty świąteczne z rodzicami, święto babci i dziadka ,święto mamy i taty, rodzinne  konkursy , pożegnanie starszaków, sprzątanie świata, święto rogala, festyny  rodzinne , ścieżki ekologiczne. Sprzyjają one rozszerzaniu kontaktów z domem rodzinnym dziecka i społecznością lokalną oraz promocji przedszkola.

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada samodzielności
 • Zasada wolności swobody działania

Zasada Akceptuj, toleruj, wspieraj - wydaje nam się najwłaściwszym określeniem i wskazaniem do pracy nauczyciela i determinuje  naszą codzienną pracę .

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze partnerstwa, akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości i osiągania sukcesów. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych wszystkie dzieci mają równe szanse, rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności, jednocześnie wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. Dzieci mają stworzone warunki do prezentowania osiągnięć i sukcesów, na miarę swoich możliwości. Mają wsparcie w swoich wychowawcach, którzy zapewniają  podmiotowe traktowanie i dbają o ich wielostronny rozwój.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współdziałają ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

Atmosfera panująca w przedszkolu, życzliwi nauczyciele i pracownicy obsługi, wspierają rozwój dzieci i umiejętnie otaczają je opieką. Nauczycielki  mają wysokie kwalifikacje i są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie,  doskonalą się i dokształcają, atrakcyjnie prowadzą zajęcia. Konstruują ciekawe i bogate oferty aktywności zabawowej i zadaniowej. Ciągle poszukują innowacyjnych rozwiązań. Szanują prawo każdego dziecka do odmienności i kreatywnego myślenia.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi partnerami, a działania nasze są skoordynowane. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola .    

współdziałanie z rodzicami  jest  istotnym czynnikiem warunkującym jakość  oddziaływań przedszkola, dlatego rozwijanie umiejętności komunikowania się nauczycieli, interakcji, otwarcia  jest niezbędne i  włączone jest do programu  doskonalenia nauczycieli. 

Naszym priorytetem jest wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

Sylwetka Absolwenta:

· Dobrze funkcjonuje w środowisku szkolnym

· Pozytywnie patrzy na świat, na siebie samego i innych

· Jest samodzielny w wykonywaniu zadań

· Umie porozumiewać się w różnych sytuacjach

· Jest ciekawy świata

· Jest asertywny

· Jest tolerancyjny

· Szanuje innych

· Prezentuje własne zdanie

· Aktywnie i bezkonfliktowo współdziała w zespole

· Przestrzega obowiązujące normy

· Umie wykorzystać zdobyta wiedzę i umiejętności

 

Kierunki dalszego działania

2015/2016Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci.

2016/2017Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.

Stwarzanie warunków do edukacji matematycznej, aby stała się efektywna i przyjazna dziecku. 

2017/2018"Twórczy przedszkolak"

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności

 Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

2018/2019  "Nasze emocje i uczucia"

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie , kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

 2019/2020"Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki, ekspresji i twórczej postawy dziecka Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną

 

Kontynuacja realizowanych programów,  sprawdzonych kierunków działań edukacyjnych i wypracowanych

           form współdziałania z rodzicami.

 

BAZA

 •   systematyczne wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne,

logopedyczne

 •   zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych
 •   modernizacja małej architektury na terenie ogrodu przedszkolnego

 

Uwagi o realizacji koncepcji pracy Przedszkola w Pakoslawiu:

1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.   

2. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola, rady rodziców.

 

Ewaluacja koncepcji pracy przedszkola:

po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji

 • sprawdzenie ,które cele zostały osiągnięte
 • doskonalenie realizowanych zadań(ewentualne wprowadzenie zmian)

 

po zakończeniu realizacji całej koncepcji

 • ocena efektów realizacji celów
 • wnioski  do dalszego planowania pracy przedszkola

 

Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2016-2020 została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 20.01.2016 roku.