Opłata za przedszkole składa się z kilku części: opłaty za pobyt, opłaty za wyżywienie, opłaty za ubezpieczenie oraz wpłat na Fundusz Rodziców. Szczegółowe informacje o każdej z tych opłat zamieszczamy w odrębnych artykułach.

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci z rodzin wielodzietnych oraz takich, które pobierają zasiłki z pomocy społecznej mogą ubiegać się o ulgę w wysokości do 50% opłaty za pobyt w przedszkolu albo całkowite zwolnienie z opłaty.

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą zadeklarować wsparcie dla Przedszkola w postaci wpłat na Fundusz Rodziców. Wysokość i częstotliwość wpłat rodzice lub opiekunowie określają w deklaracji.

Rodzice i opiekunowie wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin przysługującej wszystkim dzieciom opieki bezpłatnej.

Istnieje możliwość wnoszenia opłat gotówką w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach lub przelewem na numer konta bankowego przedszkola.

Rodzice i opiekunowie prawni mogąubezpieczyc dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Każdy może ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie.

Opłata za wyżywienie zależy od ilości spożytych przez dziecko posiłków. Stawka dzienna za wszystkie posiłki wynosi 7,50 zł i obejmuje I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.