1. Czas zajęć przedszkolnych trwa od godziny 8.00 do godziny 13.00, zgodnie z realizacją podstawy programowej przedszkola.
  2. Wychowankom przebywającym w przedszkolu , nie wolno samowolnie oddalać się poza jego teren.
  3. Nauczyciel na każdej godzinie zajęć sprawdza listę obecności, odnotowuje nieobecności.
  4. Rodzice każdorazowo poinformowani są o planowanych zmianach w organizacji przedszkola przez wychowawcę oraz informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola.
  5. Przed opuszczeniem sali grupa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali.
  6. Każda grupa ma swój kodeks zachowania, z którym wychowawcy zapoznają swoich wychowanków na początku września.