1. Zadania przewodniczącego rady rodziców:
  1. kierowanie całokształtem prac rady rodziców;
  2. współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy;
  3. kierowanie działalnością finansową rady rodziców;
  4. opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;
  5. przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
  6. zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców;
 2. Zadania zastępcy przewodniczącego rady rodziców:
  1. zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności;
  2. wspieranie działań przewodniczącego w ramach jego kompetencji.
 3. Zadania skarbnika rady rodziców:
  1. czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady;
  2. prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat z funduszu;
  3. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.
 4. Zadanie sekretarza rady jest:
  1. Prowadzenie obsługi sekretarskiej posiedzeń rady, w szczególności: przygotowanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie go do podpisania uczestnikom obrad;
  2. prowadzenie korespondencji rady z rodzicami;
  3. obwieszczanie stosownych uchwał rady.
 5. Zadania komisji rewizyjnej rady rodziców:
  1. dokonywanie raz w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu w kasie;
  2. składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej rady rodziców.