1. Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
  2. Wysokość minimalnej składki na rzecz rady rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
  3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
  4. Rodzice mogą wpłacać ustaloną składkę w jednej lub dwu ratach.
  5. Pieniądze przyjmowane są według zbiorczych list grupowych.
  6. Rada rodziców ustala preliminarz wydatków na dany rok szkolny.
  7. Fundusze rady rodziców przeznaczone są na upominki, dopłaty do imprez okolicznościowych, teatrzyków, koncertów, wycieczek oraz na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przedszkola.
  8. Rada rodziców upoważnia skarbnika lub dyrektora do dysponowania funduszami rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.
  9. Fundusze rady przechowywane są w kasie przedszkola.