1. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   1. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o  charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli;
   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci nauczycieli i rodziców;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
 2. Zbieranie opinii i sugestii rodziców oraz ich przekazywanie nauczycielom, dyrekcji przedszkola i władzom oświatowym dotyczących wszystkich istotnych spraw przedszkola z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zajęć dodatkowych, planu finansowego, warunków pracy przedszkola itp.
 3. Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.
 4. Ustalanie z dyrektorem przedszkola wysokości dziennej stawki żywieniowej w oparciu o odrębne przepisy.
 5. Pomaganie w organizacji zajęć dodatkowych, imprez, wycieczek, warsztatów, konsultacji ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog itp.
 6. Podejmowanie konkretnych działań wspomagających realizację statutowych funkcji przedszkola.
 7. Delegowanie dwóch przedstawicieli rodziców do prac Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
 8. Rada w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwołać ogólne zebranie rodziców.