Koszt posiłków

Koszt posiłków w roku 2015/2016 został skalkulowany następująco:

  • 3 posiłki w czasie obejmującym bezpłatne nauczanie (8:00-13:00) - 6,00 zł
  • 1 posiłek w czasie zajęć dodatkowych (podwieczorek) - 1,50 zł

Opłata z góry według deklaracji

Opłata za wyżywienie jest pobierana z góry do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc następny na podstawie deklaracji rodzica. W deklaracji rodzic oświadcza, czy dziecko będzie kozystać z dodatkowego posiłku (podwieczorku).

Przykłady wyliczenia opłaty.

gdy dziecko nie będzie korzystać z dodatkowego posiłku
6,00 zł x 22 dni = 132 zł
gdy dziecko będzie korzystać z dodatkowego posiłku
7,50 zł x 22 dni = 165 zł

Zwrot za posiłki niewykorzystane z powodu nieobecności dziecka

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdy zgłoszony dzień nieobecności opłata podlega zwrotowi. Zwrot następuje poprzez obniżenie należności za następny miesiąc.

Za pierwszy dzień nieobecności opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 9:00.

Rodzic informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Pomoc materialna

Rodziny mające trudną sytuację materialną mają możliwość zwrócenia się do OPS-u w celu dofinansowania posiłków.