Dane dotyczące dziecka

Dane dotyczące dziecka obejmują:

  • dane osobowe, które służą identyfikacji dziecka: pesel (w przypadku braku – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
  • dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na decyzję o pzyjciu dziecka (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego, prawo do wychowania przedszkolnego),

Dane dotyczące rodziców

Dane dotyczące dziecka obejmują:

  • dane osobowe rodziców: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców, służą weryfikacji zaznaczonych kryteriów naboru,
  • dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail) - w procesie rekrutacji umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji; w przypadku dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka oraz informowania o zebraniach z rodzicami, uroczystościach przedszkolnych; pola te są informacjami wymaganymi, o ile wnioskodawcy je posiadają.

Uwaga: Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.