Za czas pobytu miedzy godziną 8:00 a 13:00 rodzice i opiekunowie nie wnoszaopłat. W tym czasie realizowana jest bezpłatne wychowanie przedszkolne.

Stawka za 1 godzinę pobytu ponad 5 godzin

Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu powyzej 5 godzin bezpłatnych kosztuje 1 zł.

Przykład wyliczenia opłaty:

Za dziecko przebywające w przedszkolu 9 godzin dziennie (7:00 – 16:00) przez cały miesiąc, rodzic lub opiekun prawny będzie wnosić opłatę w następującej wysokości:

9 godzin - 5 godzin = 4 godziny
4 godziny x 1 zł x 22 dni = 88 zł.