Załącznik do zarządzenia nr 5/2020

Dyrektora Przedszkola w Pakosławiu

 

 

 

Zasady funkcjonowania Przedszkola w Pakosławiu w okresie ogłoszonego
stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem
SARS-CoV-19

 

§ 1.

 1. „Zasady funkcjonowania Przedszkola w Pakosławiu w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”, zwane dalej „zasadami”, obowiązują do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

 2. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie przedszkola i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

 3. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu
  w Pakoslawiu, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

 4. Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych zasad, odpowiada dyrektor Przedszkola w Pakosławiu.

§ 2.

 1. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. 

§ 3.

 1. Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy, nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych zasadach.  

 2. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem.

 3. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego przedszkole, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki. 

 4. Wejście rodzica lub osoby trzeciej do przedszkola, jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem przedszkola, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

 5. Rodziców i osoby trzecie wchodzące do placówki obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem udostępnionym przed wejściem do przedszkola oraz zastosowanie własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych.

 

§ 4.

 1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

 1. sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu; 

 2. dozowniki płynu do dezynfekcji rąk - przed wejściem do budynku, na korytarzach przy drzwiach do sal zajęć oraz w miejscu przygotowywania posiłków,

 3. środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, oraz ogólnodostępne rękawiczki
  i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w tym rodzicami i dostawcami; 

 4. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem; 

 5. pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone
  w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia); 

 6. pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika. 

 

2. Dyrektor w szczególności: 

 1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
  z powierzonymi im obowiązkami; 

 2. dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować; 

 3. komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci; 

 4. kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19; 

 5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika; 

 6. współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb; 

 7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem; 

 8. zapewnia organizację pracy przedszkola, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości stali opiekunowie. 

 

 

 

§ 5.

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest: 

 1. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

 2. dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 

 3. informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci; 

 4. zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi; 

 5. przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;

 6. stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 

 1. Pracownicy pomocniczy – intendent, woźny, pracownik gospodarczy oraz personel kuchenny, nie powinien mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela.

 2. Intendent:

 1. z zastosowaniem wszelkich zasad ostrożności dokonuje zakupów produktów i dostarcza je do kuchni przedszkolnej.

 2. dokonuje bezpiecznego przepływu dokumentów/informacji przedszkole – księgowość w Szkole Podstawowej w Pakosławiu.

 3. informuje rodziców o wysokości kwoty i umawia sposób płatności za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie epidemii.

 

4. Pomoce nauczyciela w szczególności:

 1. myją i/lub dezynfekują siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele,

 2. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 

 3. myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej; 

 4. myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, zanim będzie z nich chciało skorzystać kolejne dziecko

 5. wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania; 

 6. wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

 

5. Woźny :

 1. utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku przedszkola;

 

6. Pracownice gospodarcze

a) dezynfekują klamkę przy wejściu głównym, każdorazowo po przejściu większej

(kilkuosobowej) grupy osób;

b) utrzymują w czystości i dezynfekują na koniec każdego dnia wszystkie pomieszczenia

-myją i/lub dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 

-myją i/lub dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty,

siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele,

drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie); 

-myją i dezynfekują zabawki, sprzęty

-myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty

i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;

-wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja,  

c) utrzymują w czystości i dezynfekuje na koniec każdego dnia sprzęty i urządzenia

na placu zabaw

d) wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich

nakładania i zdejmowania oraz utylizowania; 

e) wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku

pracy.

 

7. Nauczyciele w szczególności:  

 1. monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

 2. monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu;

 3. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza; 

 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 

 5. prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach; 

 6. przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych przedszkola, w tym szatni i korytarzy;

 

§ 6.

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.

 2. Dziecko nie przynosi do przedszkola zbędnych przedmiotów lub zabawek.

 3. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie
  w deklaracji.

Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 2. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola zachowują odstęp co najmniej 1,5 m od innego rodzica z dzieckiem, są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.

 3. Rodzic przyprowadza dziecko pod drzwi przedszkola, następnie wyznaczony pracownik odbiera dziecko i odprowadza je do szatni, gdzie nadzoruje przebieranie dziecka.

 4. Przed wejściem do sali zajęć dziecko myje ręce.

 5. W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka. 

7. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba odbiera dziecko przy głównych drzwiach

wejściowych. Wyznaczony pracownik przyprowadza dziecko i przekazuje osobie

odbierającej

8. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przy

furtce/bramce wejściowej. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw.

   

  § 7.

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach. 

 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 

 3. Pracownicy kuchni w szczególności: 

 1. dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 

 2. myją ręce każdorazowo:

 3. przed rozpoczęciem pracy, 

 4. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 

 5. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

 6. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

 7. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

 8. po skorzystaniu z toalety, 

 9. po kaszlu, kichaniu,

 10. po jedzeniu i piciu; 

 11. myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

 12. odbierają produkty dostarczane przez intendenta;

 13. pracownicy kuchni w miarę możliwości myją i dezynfekują opakowania, jeżeli nie ma takiej możliwości rozpakowują produkty i wyrzucają opakowania do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;

 14. przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami; 

 15. po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola; 

 16. myją naczynia i sztućce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 

 

 1. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z bezpośrednimi opiekunami dzieci. 

 2. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.

 3. Po spożyciu przez dzieci posiłku wyznaczony pracownik (pomoc nauczyciela) dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.  

 

 § 8.

 1. Przedszkole organizuje wyjścia poza teren przedszkola tylko w pobliżu przedszkola na teren parkowy. 

 2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora.

 3. Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie.

 4. Na plac zabaw grupy wychodzą rotacyjnie.

 5. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku, na zakończenie każdego dnia są czyszczone i dezynfekowane przez pracownika gospodarczego. 

 6. Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.