Opłata za przedszkole składa się z kilku części: opłaty za pobyt, opłaty za wyżywienie, opłaty za ubezpieczenie oraz wpłat na Fundusz Rodziców. Szczegółowe informacje o każdej z tych opłat zamieszczamy w odrębnych artykułach.

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci z rodzin wielodzietnych oraz takich, które pobierają zasiłki z pomocy społecznej mogą ubiegać się o ulgę w wysokości do 50% opłaty za pobyt w przedszkolu albo całkowite zwolnienie z opłaty.

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą zadeklarować wsparcie dla Przedszkola w postaci wpłat na Fundusz Rodziców. Wysokość i częstotliwość wpłat rodzice lub opiekunowie określają w deklaracji.

Rodzice i opiekunowie wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin przysługującej wszystkim dzieciom opieki bezpłatnej.

Istnieje możliwość wnoszenia opłat gotówką w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach lub przelewem na numer konta bankowego przedszkola.