Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i uchwalonego przez siebie regulaminu.

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców z poszczególnych grup wiekowych dzieci (po 2 osoby z każdej). Rada Rodziców współdziała z Radą Pedagogiczną (bierze udział w posiedzeniach, w organizowanych uroczystościach) w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.

 1. Zadania przewodniczącego rady rodziców:
  1. kierowanie całokształtem prac rady rodziców;
  2. współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy;
  3. kierowanie działalnością finansową rady rodziców;
  4. opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;
  5. przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
  6. zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców;
 2. Zadania zastępcy przewodniczącego rady rodziców:
  1. zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności;
  2. wspieranie działań przewodniczącego w ramach jego kompetencji.
 3. Zadania skarbnika rady rodziców:
  1. czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady;
  2. prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat z funduszu;
  3. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.
 4. Zadanie sekretarza rady jest:
  1. Prowadzenie obsługi sekretarskiej posiedzeń rady, w szczególności: przygotowanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie go do podpisania uczestnikom obrad;
  2. prowadzenie korespondencji rady z rodzicami;
  3. obwieszczanie stosownych uchwał rady.
 5. Zadania komisji rewizyjnej rady rodziców:
  1. dokonywanie raz w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu w kasie;
  2. składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej rady rodziców.

 1. Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Wysokość minimalnej składki na rzecz rady rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
 4. Rodzice mogą wpłacać ustaloną składkę w jednej lub dwu ratach.
 5. Pieniądze przyjmowane są według zbiorczych list grupowych.
 6. Rada rodziców ustala preliminarz wydatków na dany rok szkolny.
 7. Fundusze rady rodziców przeznaczone są na upominki, dopłaty do imprez okolicznościowych, teatrzyków, koncertów, wycieczek oraz na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przedszkola.
 8. Rada rodziców upoważnia skarbnika lub dyrektora do dysponowania funduszami rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.
 9. Fundusze rady przechowywane są w kasie przedszkola.

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   1. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o  charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli;
   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci nauczycieli i rodziców;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
 2. Zbieranie opinii i sugestii rodziców oraz ich przekazywanie nauczycielom, dyrekcji przedszkola i władzom oświatowym dotyczących wszystkich istotnych spraw przedszkola z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zajęć dodatkowych, planu finansowego, warunków pracy przedszkola itp.
 3. Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.
 4. Ustalanie z dyrektorem przedszkola wysokości dziennej stawki żywieniowej w oparciu o odrębne przepisy.
 5. Pomaganie w organizacji zajęć dodatkowych, imprez, wycieczek, warsztatów, konsultacji ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog itp.
 6. Podejmowanie konkretnych działań wspomagających realizację statutowych funkcji przedszkola.
 7. Delegowanie dwóch przedstawicieli rodziców do prac Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
 8. Rada w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwołać ogólne zebranie rodziców.